skip to Main Content

Kontroll av fiskevann

kr 250

Analyse av pH og alkalitet gir et godt bilde av om vassdrag er egnet for ferskvannsfisk.

Category:

Beskrivelse

Sur nedbør har bidratt til forsuring av en rekke vassdrag og innsjøer i Norge. Ved å kontrollere vannets pH og alkalitet vil dette gi et bilde på hvilken tilstand vannet har og om betingelsene for ferskvannsfisk er gode eller dårlige. Kalking av innsjøer har i en årrekke blitt utført for å motvirke sur nedbør. Det er viktig å dokumentere hvilken effekt dette har og om ytterligere tiltak er nødvendig.

Forsuring skyldes blant annet store utslipp av svovelforbindelser fra industri på kontinentet. Utslippene har blitt redusert og dette har bedret forholdene betraktelig. Det er allikevel flere vassdrag hvor pH fortsatt er så lav at fisken har problemer. Kontroll av fiskevann er derfor et hjelpemiddel for å avklare om forholdene er til stede for god reproduksjon av innlandsfisk.

Teknisk informasjon

Standardmetode
NS-EN ISO 10523:2012

Hvis pH blir for lav vil aluminium vaskes ut fra grunnen og umuliggjøre oksygenopptaket til fisken.

Standardmetode
Intern basert på NS 4754 (trukket)

Alkaliteten sier noe om vannets evne til å motvirke påvirkningen av sur nedbør. Høy alkalitet betyr at vannet har god evne til å motvirke påvirkningen av sur nedbør.

Back To Top