skip to Main Content

Årlig kontroll av små vannverk

kr 3.090

For vannforsyningssystem som produserer mindre enn 10 000 liter vann pr. døgn, og som forsyner mer enn en bolig eller fritidsbolig, kreves det regelmessig kontroll. Analysene i prøvepakken er et minimumskrav og skal utføres hvert år.

Hvis vannforsyningssytemet leverer drikkevann til sårbare abonnenter, som foreksempel barnehager eller helseinstitusjoner , gjelder flere krav enn det som er beskrevet her.

Kategori: Stikkord:

Beskrivelse

Analysene dekker et minimum og skal utføres 1 gang pr. år.

Teknisk informasjon

Standardmetode
ISO 6222

Grenseverdi
<100

Kimtall er et mål for alle påviselige bakterier og sopp i prøven. Høyt kimtall indikerer innhold av organisk materiale (humus) eller tilsig av overflatevann.

Standardmetode
NS-EN ISO 9308-1 / NS-EN ISO 9308-2

Grenseverdi
Skal ikke påvises (<1)

Mulig tarmbakterier fra mennesker eller dyr. Indikerer mulig helserisiko ved å drikke vannet.

Standardmetode
NS-EN ISO 9308-1 / NS-EN ISO 9308-2

Grenseverdi
Skal ikke påvises (<1)

Sikre, ferske tarmbakterier fra mennesker eller dyr. Indikerer helserisiko ved å drikke vannet.

Standardmetode
NS-EN-ISO 7899-2

Grenseverdi
Skal ikke påvises (<1)

Enterokokker og clostridier finnes også i kloakk og kan overleve i vann i lang tid. Påvisning av enterokokker og/ eller clostridier indikerer at virus eller parasittcyster fortsatt kan være i vannet.

Standardmetode
NS-EN ISO 10523:2012

Grenseverdi
6,5-9,5

Faren for korrosjon i vannrør og lignende øker dersom pH i vannet er lavt.

Standardmetode
NS-ISO 7027

Grenseverdi
4 FNU

Høy turbiditet gir grumsete og uklart vann

Standardmetode
Intern metode basert på ISO 7887:2011

Grenseverdi
20 mg/l

Farget vann skyldes ofte høyt innhold av humus og/eller jern/mangan.

Standardmetode
NS-ISO 7888

Grenseverdi
250 mS/m

Høy konduktivitet indikerer at det finnes oppløste mineraler eller salter i vannet. For eksakt bestemmelse av type mineral, må dette analyseres spesielt.

Back To Top