skip to Main Content

Vi kontrollerer drikkevann. Ta kontakt med oss dersom du har problemer med egen vannkilde.

Drikkevann

Drikkevann skal være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk.

Problemer med drikkevannet

Mange opplever at drikkevannet lukter eller smaker dårlig. Årsaken til dette kan være sammensatte og kan i verste fall bety at vannet inneholder sykdomsfremkallende mikroorganismer. Fjellab hjelper deg med å finne ut om vannet trygt kan brukes som drikkevann. Ofte vil dårlig sikrede vannkilder bli forurenset av overflatevann ved store nedbørs mengder og i forbindelse med snøsmelting. Det er anbefalt å kontrollere drikkevannet i perioder hvor dette er tilfelle.

 

Mikrobiologisk forurensing

Sykdomsfremkallende mikroorganismer kan medføre akutt sykdom og sykdomsspredning selv i lave konsentrasjoner. Slike organismer skal ikke finnes i drikkevann.

Kjemisk forurensing

Drikkevann kan bli forurenset av ulike typer kjemiske stoffer. Noen av disse har naturlige kilder, for eksempel humus, radon, fluor, etc. Andre stoffer tilføres som følge av menneskelig virksomhet, for eksempel gjennom forurensning av vannkilder med kjemikalier, som en følge av vannbehandlingsmetoder eller etter utlekking av kjemikalier fra rørmaterialer etc. Vi utfører kjemiske/fysikalske analyser.

På folkehelseinstituttets sider kan du finne mer informasjon om vann.

Analysepakker

Back To Top