skip to Main Content

De generelle vilkår er til enhver tid gjeldende for alle kjøp av tjenester fra Fjellab. Betingelsene vil erstatte alle tidligere avtaler, og avvik eller tillegg fra disse skal avtales skriftlig.

1. Avtalens gyldighetsområde

Ved inngåelse av avtale om kjøp av analyser og tjenester fra Fjellab, vil vi følge gjeldende metoder og spesifikasjoner. Avtalen inngås når en bestilling er akseptert av Fjellab. En bestilling anses som akseptert når Fjellab utfører oppdraget for kunden, eller skriftlig aksepterer bestillingen.

Kunden kan i kontraktsperioden få innsyn i Fjellab sitt kvalitetssystem. Fjellab er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025, akkrediteringsnummer TEST 081. Oversikt over selskapets til enhver tid akkrediterte tjenester finnes på Norsk Akkrediterings hjemmesider.

2. Lover og forskrifter

Partene skal overholde de lover, forskrifter, vedtak og andre offentlige regler som gjelder for sine respektive arbeidsoppgaver.

3. Avtalens innhold og omfang

Oppdragets innhold og omfang skal fremgå i særskilt avtale mellom partene. Kunden forplikter seg til å benytte Fjellab som foretrukket samarbeidspartner.

Fjellab benytter elektronisk rapportering om ikke annet er avtalt.

4. Akkreditert underleverandører

Fjellab forbeholder seg retten til å benytte akkreditert underleverandører. Analyser utover eget akkrediteringsomfang som ønskes akkreditert utført, eller analyser som selskapet ikke selv utfører, videresendes til underleverandør. Dersom kunden ikke har forespurt om bruk av akkreditert underleverandører, er avtalen å forstå slik at Fjellab sine akkrediterte underleverandører aksepteres. Kunden samtykker i at selskapet kan videreformidle nok informasjon om prøven til at underleverandøren kan utføre tjenesten på best mulig måte. Fjellab plikter å orientere om hvem som er akkreditert underleverandør for de enkelte prøvinger dersom kunden ber om det. Fjellab evaluerer kontinuerlig sine akkrediterte underleverandører for å sikre best mulig tjenester for sine kunder.

5. Måleusikkerhet

Opplysninger om analysens måleusikkerhet anføres på analyserapport. For måleusikkerhet ved bruk av underleverandør fås dette ved henvendelse.

6. Samarbeidsplikt

Partene skal samarbeide for å sikre en god gjennomføring av kontrakten. Partene skal sammen arbeide for en rasjonell og kostnadseffektiv tjeneste og bidra til utvikling av samarbeidet.

7. Ansvar

Partenes erstatningsansvar som følge av brudd på de forpliktelser som følger av avtalen mellom partene, herunder det konkrete oppdraget, følger av alminnelige erstatningsrettslige regler. Fjellab’s ansvar er begrenset til å gjelde direkte tap som følge av direkte feil analysesvar fra Fjellab som skyldes forsett, uaktsomhet eller objektivt ansvar som ikke skyldes feil/manglende informasjon fra kunden eller andre forhold som Fjellab ikke rår over. Eventuelt ansvar gjelder kun for direkte kostnad ved feil eller forsømmelse. Den omfatter ikke indirekte skade (indirekte tap) så som uteblitt gevinst, forventet besparing, tap av inntekt, eller annen allmenn tap/skade på formue.

Fjellab svarer videre ikke for skader på produkt/leveranser som er oppstår under transport. Erstatningsansvar mot Fjellab må fremsettes snarest mulig, og senest innen 6 måneder etter at skaden er påført. Etter den tid bortfaller krav om erstatning.

Dersom det oppstår hindringer for gjennomføring av det avtalte oppdraget utenfor partenes kontroll, og som partene ikke med rimelighet kunne forutsi på avtaletiden, anses denne avtalen ikke som misligholdt så lenge hindringen vedvarer.

Som hindring utenfor kontroll anses at det oppstår streik, lock-out, krig, brann, eksplosjoner, naturkatastrofer, leveringsstopp, mangel på arbeidskraft eller ekspertise eller andre forhold man ikke er herre over. Dersom hindringen varer eller antas å ville vare mer enn 100 dager, kan hver av partene si opp avtalen med 30 dagers varsel.

8. Klagebehandling

Med kundeklage forstås i denne sammenheng skriftlig eller muntlig klage på våre laboratorietjenester, faktureringsrutiner, kundebehandling eller andre forhold i forhold til avtale. Man tilstreber toveis kommunikasjon med kunden, og har som siktemål at begge parter skal være fornøyd med sluttresultatet. All behandling av kundeklager foregår i henhold til selskapets rutine for avviksbehandling. I tilfeller der kunden stiller spørsmålstegn ved prøvingsresultatenes riktighet gjennomføres en vertikal revisjon der elementer for sporing av feil vektlegges. Dersom det fremlegges begrunnet tvil til prøvingsresultatets riktighet utføres prøvingen på nytt uten merkostnad for kunden, dersom dette er mulig i forhold til selve prøvematerialet. Uten begrunnet tvil dekkes kostnadene i sin helhet av oppdragsgiver. Ønsker oppdragsgiver en tredje part inn for omprøving, aksepterer Fjellab kun laboratorier som er akkreditert for den/de aktuelle prøvingene. Dersom feil ikke kan påvises, dekkes utgiftene til prøving ved tredjeparts laboratorium i sin helhet av kunden. Dersom det påvises signifikante feil i prøvingsresultater, dekker Fjellab kostnader begrenset oppad til Fjellab sin listepris for tilsvarende prøving.

9. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er 30 dager fra fakturadato, med mindre annet er avtalt med kunden. Reklamasjoner vedrørende faktura må reises innen forfallsdato. Kunden plikter å betale til rett kontonummer, spesifisere betalingen ved bruk av KID-referanse, samt å betale med bankoverføring. Enhver faktura som ikke blir betalt, vil etter forfall bli belastet med purregebyr, samt renter i henhold til lov om forsinkelsesrente. Alle priser er inkl. m.v.a. Tinn kommune org nr.864 963 552 MVA fakturerer på vegne av Fjellab.

10. Eiendomsrett og myndighet

Kunden har eiendomsretten til rapporter og analyseresultater som er utarbeidet i henhold til avtalen.

11. Endringer i kontraktsperioden

Endringer i oppdragets art og omfang kan i kontraktsperioden justeres fortløpende ved enighet mellom partene. Dersom det ikke går utover kvaliteten på arbeidet, kan Fjellab endre rutiner for å utføre sine oppgaver mer effektivt og hensiktsmessig.

12. Lovutvalg og verneting

Enhver tvist mellom partene om forståelse av avtalt oppdrag søkes gjort opp i minnelighet. Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Aust-Telemark Tingrett er verneting for tvister som utspringer av denne kontrakt og/eller avtale om oppdragets innhold og omfang, jf. tvl. §4-6.

13. Taushetsplikt

Begge parter har fullstendig taushetsplikt om alle forhold rundt kontrakten og andre interne forhold knyttet til virksomhetene og til virksomhetens kunder. Dette gjelder både under og etter avtaleforholdet, i ubegrenset tid. Det gjøres unntak for en generell henvisning til avtaleforholdet.

14. Samarbeidsforhold

Det er partenes forutsetninger at de ansatte som utfører arbeidet i henhold til denne kontrakt skal forbli ansatt hos Fjellab.

15. Avvik fra ”Generelle avtalebetingelser”

Hvis det skal avvikes fra selskapets ”Generelle avtalebetingelser”, skal dette tydelig være beskrevet i avtale signert av begge parter.

Back To Top